Minister Wiebes: ‘Maatregelenpakket om Klimaatdoel te halen’
28 jan

Minister Wiebes: ‘Maatregelenpakket om Klimaatdoel te halen’

Het kabinet presenteert in april een maatregelenpakket om het Klimaatdoel alsnog te halen. Dat stelt minister Wiebes in zijn Kamerbrief als reactie op het PBL-rapport dat vorige week openbaar werd.

Wiebes reageert in zijn Kamerbrief op het rapport ‘Korte termijnraming voor emissies en energie in 2020’ van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). In dit rapport stelt het PBL dat de Nederlandse klimaat- en energiedoelen voor 2020 niet in zicht zijn. In 2020 komt de reductie van de uitstoot van broeikasgassen uit op 21 procent ten opzichte van 1990, met een bandbreedte van 17 tot 24 procent. Daarmee wordt het doel van 25 procent reductie, uit het vonnis in de Urgenda-rechtszaak, niet gehaald.

Energieakkoordpartijen aan zet
Volgens Wiebes zijn de Energieakkoordpartijen nu aan zet om te bezien wat zij zullen doen om de doelstellingen met voor het aandeel hernieuwbare energie en energiebesparing en de overige doelen uit het Energieakkoord binnen bereik te brengen.

De komende weken zal het kabinet volgens Wiebes alle mogelijke maatregelen die bij kunnen dragen aan CO2-reductie in 2020 nader uitwerken. Waarbij in kaart wordt gebracht of deze maatregelen technisch en juridisch realiseerbaar zijn, wat de financiële consequenties zijn en welke overige (maatschappelijke) effecten met de uitvoering van de maatregelen gepaard gaan. In april wordt het maatregelenpakket gepresenteerd.

Bron: Solar Magazine